Vzdělávací projekty pro školy a širokou veřejnost se zaměří například na změnu klimatu nebo na prevenci povodní a sucha. Ministerstvo životního prostředí schválilo 31 projektů v rámci Národního programu Životní prostředí.  Na ekologickou osvětu půjde 35 milionů korun. Zájem o dotace byl ale podstatně vyšší, zástupci škol, vzdělávacích center, ekocenter, ale i měst a obcí podali žádosti za víc než 93 milionů korun.

Veřejná správa, stejně jako školy se tak velmi brzy mohou zapojit do projektu „Počítáme s vodou“ od ČSOP Koniklec nebo „Pro vodu“ od Nadace Partnerství. Cílem těchto projektů je ukázat reálné příklady hospodaření s dešťovými vodami, úspory pitné vody či využívání šedé vody.

Mezi dalšími podpořenými projekty jsou vzdělávací aktivity pro děti. Například projekt snížení dopadů škod na životní prostředí prostřednictvím mezinárodního programu Ekoškola. Nechybí ani projekty se zaměřením na problematiku černých skládek a odpadů.

Ekologická výchova na školách

„Dotační program naplňuje programové prohlášení vlády, kde jsme se zavázali posílit ekologickou výchovu ve školách.  Díky těmto novým osvětovým projektům, které realizují především ekologická centra, školy nebo vzdělávací organizace pro děti i veřejnost, se zlepší znalosti a povědomí obyvatel napříč Českou republikou o aktuálních problémech životního prostředí,“ komentuje ekologickou osvětu ministr Richard Brabec nově schválené projekty na ekologickou osvětu.

Podporu dostane například projekt „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“, který motivuje veřejnost, aby změnila přístup k černým skládkám a nakládání s odpadem. Loni se úklidů skládek účastnilo přes 86 tisíc lidí po celé zemi. „Takovéto projekty napomáhají šířit potřebnou osvětu, pocit odpovědnosti k přírodě i k našemu nejbližšímu okolí, což je také důvod, proč tuto akci ministerstvo každoročně zaštiťuje,“ dodává ministr Brabec.

Hlavním cílem schválených projektů je ekologické vzdělávání, výchova a osvěta. Tedy tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů nebo aktivity zaměřené na interpretaci přírodního dědictví v chráněných oblastech.  Úspěšní žadatelé by měli své projekty zrealizovat do konce roku 2018.

O podporu na ekologickou osvětu mohly žádat vedle škol a vzdělávacích center či ekocenter dále územní samosprávné celky, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, veřejné výzkumné instituce, fundace , církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky, zapsané ústavy, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků.

Přírodní dědictví a informační nástroje

Podporu dostanou projekty ve třech důležitých podoblastech environmentální prevence. První z nich je zaměřená na podporu dlouhodobých programů EVVO v rámci předškolního, základního, středního a jiného vzdělávání. Druhá podoblast cílí na metodické zázemí, kompetence a kvalifikace lektorů a pedagogů pro tvorbu vzdělávacích programů. „Další typy projektů podpoří aktivity pro efektivní interpretaci přírodního dědictví a tvorbu informačních nástrojů v oblasti ochrany přírody,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.  Projekty na tvorbu metodik a vzdělávání lektorů nebo na interpretaci přírodního dědictví mohly získat minimálně 300 000 a maximálně 1 milion korun. Do výše až 2 milionů korun byly podpořeny projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.