Odbor pro udržitelný rozvoj představí 26. října 2017 od 14. hodin Strategický rámec Česká republika 2030 v Hradci Králové.Kulatý stůl k implementaci v budově Krajského úřadu (zasedací místnosti P1 – 905 Karla Poláčka, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) přiblíží odborné veřejnost nejen samotný strategický rámec, ale i možnosti jeho implementace v krajích a obcích.

V rámci setkání tým Odboru pro udržitelný rozvoj zevrubně představí Strategický rámec Česká republika 2030. Následně povede diskuzi nad jednotlivými prioritními oblastmi a strategickými cíli a vysvětlí konkrétní opatření a doporučení pro naplnění strategie.

Na Kulatý stůl k implementaci  ČR  2030 jsou zváni zástupci místní státní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit a soukromého sektoru a aktivní občané. Ti budou mít možno dostatečně do hloubky diskutovat s tvůrci dokumentu a společně se zamýšlet nad obsahem opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů.

Kapacita volných míst je omezená. Zájemci se mohou hlásit pomocí tohoto internetového formuláře.

Program kulatého stolu

  • Úvod a stručné představení momentálního stavu rozpracovanosti dokumentu
  • Prezentace Strategického rámce dle jednotlivých prioritních oblastí
  • Diskuze nad konkrétními strategickými cíli rozdělená do tematických pracovních skupin dle klíčových oblastí strategického rámce
  • Strategický rámec ČR 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Vzhledem k propojení s těmito dokumenty ukazuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky rozhodující.

Konkrétní kroky směřující k naplnění cílů jsou v gesci příslušných ministerstev a Úřadu vlády České republiky. Je žádoucí, aby se uskutečňování cílů České republiky 2030 promítlo do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel. Strategický rámec není určen pouze veřejné správě. K aktivnímu podílu na jeho naplňování vybízí všechny občany a občanky, firmy, sociální partnery, či neziskové organizace.

Zkrácenou verzi Strategického rámce Česko 2030, spolu s dalšími podklady naleznete www.cr2030.cz

Přihlásit se na kulatý stůl v Hradci Králové můžete zde.