Udržitelný rozvoj je reakcí na potřebu lidské společnosti rozvíjet se kvalitativně spíše než kvantitativně. A to v souladu s omezeními danými naším životní prostředím.

Nebere proto v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Centrální otázkou udržitelného rozvoje je, jak popsat kvalitu života. Dále jak ji měřit a jak ji udržet s ohledem na přírodní limity našeho společenství na planetě. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíř rozvoje jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních.

Provázanost pilířů

Klíčová témata udržitelného rozvoje ukazují vzájemnou provázanost všech tří pilířů. Jedním z takových témat jsou třeba rizika vyplývající ze zastavování orné půdy. Nebo z takové formy zemědělství, která ničí životadárné funkce krajiny, jakou je zadržování vody nebo způsobuje úbytek kvalitní půdy (o tématu pojednává Evropská úmluva o krajině).

Dalším tématem jsou nerovnosti ve vzdělávacím, sociálním či daňovém systému, které mohou ohrozit soudržnost i stabilitu naší společnosti (viz studie OECD o vlivech nerovností). Udržitelný rozvoj se intenzivně zabývá také vhodnými ukazateli rozvoje a snaží se hledat nové cesty měření kvality života.

Ty by neměly vypovídat pouze o kvantitativním nárůstu spotřeby a výroby. Naopak měly by sledovat také faktory, které především přispívají ke kvalitě života jako je zdraví, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, bezpečnost, možnost rozvíjet se vzděláváním či vzájemná podpora v komunitě (více viz Iniciativa OECD za lepší život).