Lidsky nenahraditelný, společensky nevyhnutelný, mimořádně potřebný program Spolu až do konce podporuje rozvoj paliativní péče v České republice. Za programem stojí Nadační fond Avast.

Téma důstojnosti poslední etapy lidského života stojí stranou pozornosti dárcovských institucí. Přitom o jeho společenské důležitosti a potřebnosti není pochyb. Mluvit o smrti a umírání není populární, přestože se týká každého z nás. Umírání se přesunulo z rodinného prostředí do ústavních zařízení. A tím, že se i nadále zmenšuje počet členů domácností a přibývá starých osamocených lidí, nemluvě o tom, že z důchodu si většina obyvatel lepší péči připlatit nemůže – v nemocnicích a ústavních zařízeních, často velmi skromných, končí naprostá většina lidí.

Tabu o konci života

Nadační fond Avast se ve svých programech zaměřuje na rozvoj systémové péče o lidi na sklonku života a podporu rodin s postiženými dětmi. Zásadní hodnotu této práce představuje kvalita lidského života, soběstačnost, dostatek informací a právo člověka svobodně o svém životě rozhodovat.

Fond vznikl v roce 2010 z iniciativy českých zakladatelů společnosti Avast. V současnosti společnost Avast celosvětově zaměstnává více než 1600 pracovníků, které zapojuje do svých obecně prospěšných aktivit i rozhodování o nadační podpoře. Společnost každoročně vkládá do rozpočtu nadačního fondu až 2,5 % ze svého provozního zisku.

Nadační fond působí především v České republice, ale poskytuje pomoc i lidem v zemích, kde má společnost Avast své pobočky. Období konce lidského života je v naší společnosti stále dost tabuizované. Grantový program Spolu až do konce míří na péči o umírající v České republice. Jeho cílem je změnit přístup společnosti k umírání jako takovému. Tedy změnit myšlení, ve kterém často převládá ekonomický přístup, jež bere starého člověka jako neproduktivní zátěžovou jednotku. Základní vizí programu Spolu až do konce je, aby měl každý občan k dispozici kvalitní informace. Ty mu na konci života pomohou učinit svobodné rozhodnutí, kde a jak chce zemřít, jaký způsob péče si zvolí a koho chce mít nablízku.

Program Spolu až do konce odstartoval v roce 2014 podporou výzkumných a vzdělávacích projektů, zaměřených na systémové změny (s vynaloženou částkou téměř 7,5 mil. Kč). Jedním z příkladů je výzkumný program ODDICUS Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jenž pracoval se vzorkem 1 000 pacientů, kteří v této nemocnici v posledních dvou letech zemřeli. Přinesl unikátní data, zpětnou vazbu a podněty pro zlepšení paliativní péče v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

Finanční soběstačnost

Program Spolu až do konce se snaží zlepšit důstojnost poslední etapy lidského života

Program Spolu až do konce se snaží zlepšit důstojnost poslední etapy lidského života

V roce 2015 se společnost zaměřila na podporu fundraisingu a finanční soběstačnosti ve třetině českých hospiců. Především ty domácí jsou zcela závislé na podpoře soukromých dárců (26 mil. Kč bylo rozděleno do deseti hospiců). Jedním z deseti úspěšných hospiců, které prošly inovativní fundraisingovou akademií NF Avast je Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích. Díky dvouletému komplexnímu vzdělávání získaly hospice od dárců navíc 11 miliónů korun na přímou péči o pacienty a stovky nových podporovatelů. Desítka vyškolených fundraiserů absolvovala studijní cestu do Velké Británie a po skončení programu založila Klub profesionálních hospicových fundraiserů.

Hlavním cílem programu Spolu až do konce v roce 2016 byla podpora paliativní péče v nemocnicích. V České republice, podobně jako v ostatních evropských zemích, umírá v nemocnicích a léčebnách většina lidí. V roce 2014 to bylo zhruba 70 % všech zesnulých. Přístup k paliativní péči v nemocnicích je tedy zcela zásadní, ale u nás v naprosté většině zdravotnických zařízení přesto není dostupný. Cílem posledního letošního ročníku programu Spolu až do konce je proto podpora rozvoje služeb paliativní péče v rámci nemocničního prostředí v České republice.

Z celkového počtu 190 českých nemocnic se přihlásilo 65. Nadační fond poskytl částku 26,6 mil. Kč na 18 projektů v 17 nemocnicích. Avast při realizaci tohoto programu partnersky spolupracuje s Centrem paliativní péče, Českou společností paliativní medicíny a Českým centrem fundraisingu. Mezi podpořenými nemocnicemi jsou například pražská Fakultní nemocnice Motol s programem Systematická integrace dětské paliativní péče v nemocnici, vzdělávání personálu a následné otevření paliativní ambulance. Další je Oblastní nemocnice Příbram s projektem Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu.

Klíčovým výsledkem programu Spolu až do konce v roce 2016 je fakt, že Ministerstvo zdravotnictví ČR, jehož zástupci byli i členy hodnoticí komise, navazuje na podporu paliativní péče v nemocnicích a uvolnilo z rozpočtu potřebné finance na rozvoj paliativních center v českých nemocnicích.

Vzdělávání lékařů i sester

Pracovníci nadačního fondu navštěvují hospice po celé republice, naslouchají profesionálům, lidem z praxe. Zjistili, že mají dvě možnosti: buď donekonečna podporovat provozní náklady silně podfinancovaných hospiců, nebo dlouhodobá systémová řešení zkvalitnění paliativní péče. Cílem je, aby paliativní péče v ČR byla dostupná a otevřená co největšímu množství pacientů a stala se samozřejmou součástí života nás všech. Hospice představují komplexní profesionální službu pro dlouhodobě nemocné pacienty. Avast jim pomáhá také v tom, aby si získávaly trvalou podporu komunity, vytvořily tak dlouhodobější pocit existenční jistoty a mohly se více soustředit na své základní poslání a pomoc pacientům.

Program nezapomíná ani na vzdělávání budoucích lékařů, sester, zdravotníků, sociálních pracovníků, pečovatelů, duchovních. Ti všichni ve své profesi nejen léčí a uzdravují, ale i doprovázejí umírající pacienty. V podpoře jejich vzdělávání vidí fond naději, že se profesionální paliativní péče stane pevnou a přirozenou součástí jejich poslání. V některých oblastech u nás kromě nemocnic neexistuje jiná varianta péče o umírajícího a jeho rodinu. Avast proto podporuje i inovátory, nové přístupy a nápady. Zejména v organizacích, kde lidé tráví konec svého života, jako jsou domovy pro seniory nebo léčebny dlouhodobě nemocných.

Hospicové péče ze zdravotního pojištění

Ve snaze o změnu celého systému paliativní péče Nadační fond Avast financoval vlastní advokační projekt v rámci pilotního programu VZP, zastřešující paliativní organizace a osm domácích hospiců. Financována byla koordinace pilotního projektu a podpora a spolupráce domácích hospiců jako účastníků pilotního projektu. Dále sběr klíčových dat, neboť vlastní pilotní projekt zahrnoval pouze úhrady přímé zdravotní péče, léků a zdravotnického materiálu.

Díky tomuto pilotnímu programu a jeho podpoře prostřednictvím advokačního projektu nadačního fondu by měli mít všichni občané ČR v budoucnu možnost hradit službu domácí paliativní hospicové péče z vlastního zdravotního pojištění. Paliativní a podpůrná centra by měla vzniknout v nemocnicích napříč celou republikou. Cílem je, aby byl každý region dostatečně pokrytý službami, které profesionálně tuto péči poskytují.

Za program „Spolu až do konce“ získal Nadační fond Avast Cenu odborné poroty v historicky první soutěži v naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), kterou vyhlásil Úřad vlády, Asociace společenské odpovědnosti, MPO ČR, Česká rozvojová agentura a OSN ČR. Odborná porota ocenila, že projekt ve společnosti otevírá téma, které je u nás téměř tabuizované. Neměli bychom se ostýchat mluvit o umírání. Kvalita života se netýká pouze mladých a zdravých lidí, ale také těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. A život běží až do posledního dechu.