Čistá Vysočina, Ekologická cyklistická štafeta Klimatour, Podpora realizace místní Agendy 21 a Zdraví 21 a Program Zdraví 2020. To jsou čtyři projekty, díky kterým se chce Kraj Vysočina posunout směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Projekt Čistá Vysočina vznikl v roce 2009 jako doprovodná akce osvětové kampaně Den Země. Jeho cílem je zbavit se odpadu, který vyhazují řidiči podél komunikací. Brání znečišťování krajiny a zhoršení kvality životního prostředí v kraji. Do sběru odpadků, který probíhá vždycky v polovině dubna, se dobrovolně zapojují školy, firmy, neziskové organizace, municipality i jednotlivé fyzické osoby. Kraj akci zajišťuje organizačně, eviduje dobrovolníky, zakresluje sbírané úseky do elektronické mapy, poskytuje sběračům zdarma pytle a reflexní vesty.

Od roku 2017 Kraj Vysočina realizuje kampaň na předcházení vzniku tohoto odpadu. Samotná akce i kampaň se zaměřuje na širokou veřejnost. Již aktivní zapojení do sběru působí preventivně z hlediska předcházení vzniku odpadu. Na začátku kalendářního roku se zástupci skupin sběračů jednoduchým formulářem přihlásí na internetové stránce kraje. Zde zadají počet sběračů ve skupině a potřebný počet pytlů na odpad, přesné místo úklidu a zadají konkrétní termín sběru. Údaje jsou zaznamenány do elektronické mapy a slouží k zajištění distribuce pytlů, reflexních vest a ve spolupráci s Krajskou správou údržby silnic Kraje Vysočina ke koordinaci průběžného svozu sesbíraného odpadu do sběrných dvorů. Odpad je tříděn na plasty a komunální odpad. V roce 2009 se zapojilo 6 267 účastníků, kteří sesbírali 30 tun odpadu.

V roce 2016 uklízelo 22 233 dobrovolníků podél 2700 km komunikací a 120 km břehů řek Oslavy a Sázavy. Byly sesbírány 104 tuny odpadu. Pozitivní dopad celé akce je, že ačkoliv každoročně vzrůstá počet sběračů i sbíraných kilometrů, počet tun sesbíraného odpadu se meziročně stabilizoval a v přírodě jej ubývá.

Cykloštafeta Klimatour

Myšlenkou ekologické cykloštafety se Kraj Vysočina inspiroval v rámci přeshraniční spolupráce z Dolního Rakouska v roce 2011. Ekologická cyklistická štafeta Klimatour, která poprvé vyjela napříč krajem v roce 2012, symbolicky propojuje obce a školy na území kraje. Propaguje zdravý životní styl, principy ochrany životního prostředí a ekologický způsob dopravy. Prohlubuje ale také sousedskou vzájemnost a sounáležitost s místem, kde lidé žijí.

Několikadenní program cyklistů probíhá pravidelně v červnu. Peloton projíždí krajem, přičemž navštěvuje školy a obce, které si mezi sebou předávají symbolickou štafetu. Organizátoři mají připravený interaktivní program na téma ekologická doprava, ochrana životního prostředí, třídění odpadů a energií z obnovitelných zdrojů.

Akce propaguje cyklistiku jako udržitelnou dopravu, a zároveň jak chránit sebe i ostatní při pohybu na silnicích. Zapojené školy a obce mají připravený vlastní program, zatímco místní podnikatelé se buď aktivně do programu zapojují, nebo připraví prezentaci svých produktů. V loňském roce se na akci podílelo přes 500 občanů, žáků základních a mateřských škol, zástupců obcí, neziskovek a firem.

Finanční a metodická podpora a koordinace realizátorů MA21

Kraj Vysočina od roku 2004 cíleně podporuje realizátory místní Agendy 21 (dále MA21). MA21 chápe jako účinný nástroj vedoucí k naplňování všech Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Kraj Vysočina propaguje principy této metody kvality veřejné správy také na celém svém území. Úzce spolupracuje s municipalitami i dalšími subjekty. Díky tomu vznikla také pozice Koordinátora Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, jehož úkolem je s realizátory MA21 komunikovat a poskytovat jim metodickou pomoc.

V rámci přeshraniční spolupráce vznikly dva projekty, jejich cílem bylo přenést poznatky, zkušenosti a příklady dobré praxe z oblasti Agendy 21 z Dolního Rakouska. Do projektů se zapojili realizátoři MA21 a také veřejnost. Od roku 2007 kraj poskytuje cílenou finanční podporu v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina (roční alokace je 2 800 000 Kč).

Počet realizátorů v území Kraje Vysočina průběžně stoupá. Na začátku roku 2017 bylo na území kraje 60 municipalit a neziskovek, které jsou v Databázi MA21. Jde o nejvyšší počet realizátorů ze všech krajů České republiky. Zvedá se i kvalita realizace MA21, obce a města dosahují vyšší kategorie dle Kritérií MA21. Zkvalitňuje se vzájemná spolupráce mezi jednotlivými realizátory, zejména aktivní výměna příkladů dobré praxe.

Program Zdraví 2020

Stárnutí populace a zvyšující se počet civilizačních onemocnění inspirovaly Kraj Vysočina k realizaci politiky na podporu zdraví a prevence nemocí. Zastupitelstvo kraje schválilo program Zdraví 21 pro Kraj Vysočina na období 2008–2015. Na něj navazuje aktualizovaný koncepční dokument Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016–2020.

Zdraví obyvatel ovlivňuje mnoho faktorů, nejen místo, kde lidé žijí, ale také potraviny, které konzumují a způsob jejich života. Kraj Vysočina sám připravuje nejrůznější aktivity na podporu zdraví. Také finančně podporuje jejich realizátory, kterými jsou školy, neziskové organizace, municipality i podnikatelé. Peníze poskytuje systémově formou dotací, případně přímou podporou konkrétních preventivních programů, zacílených na širokou veřejnost i na konkrétní skupiny – děti, mládež nebo seniory.

Program Zdraví 2020 má jasně stanové indikátory pro měření úspěšnosti zdravotně preventivní politiky kraje. Ve spolupráci s odborníky kraj analyzuje každých pět let zdravotní stav a životní styl středoškolské mládeže. Kraj společně s odbornými subjekty zpracovává také analýzu zdravotního stavu svého obyvatelstva v kontextu s celou Českou republikou. Na základě těchto dat aktualizuje svoje další preventivní programy. V expertním týmu jsou zástupci Státního zdravotního ústavu, pracoviště Jihlava, Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, Národní sítě Zdravých měst ČR, Národní sítě podpory zdraví, z. s., členů Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina a odborníků z lékařské praxe, kteří úzce spolupracují s jednotlivými odbory Krajského úřadu.