Partnerství ke splnění cílů je posledním Cílem udržitelného rozvoje. Shrnuje, co bude agenda Cílů udržitelného rozvoje znamenat na světové úrovni. A také jak by se mělo globální partnerství vyvinout v příštích 15 letech.

Partnerství ke splnění cílů je jako poslední cíl ze všech nejobecnější. Spíše shrnuje, jakým směrem by se mělo globální partnerství vyvíjet. Jedny z mála konkrétních bodů jsou do roku 2030 vypracovat z už existujících iniciativ funkční indikátory udržitelného rozvoje, které by vhodně doplnily HDP. A také do roku 2020 posílit kapacitu rozvojových zemí shromažďovat spolehlivá a detailní data rozdělená podle příjmu, pohlaví, věku, rasy, etnika, migračního statutu, postižení, místa bydliště a dalších faktorů relevantních pro jednotlivé země. Ostatní komponenty cíle se dělí do oblastí financí, technologie, obchodu, politiky a vícečlenných partnerství.

Peníze na rozvoj

V oblasti financí jde hlavně o to, aby rozvojové země měly k dispozici dostatek prostředků na rozvojovou agendu. Prvním krokem je posílit domácí schopnost výběru daní. A to i s mezinárodní podporou.

Druhou částí má být lepší plnění závazku rozvinutých zemí posílat na rozvojovou pomoc 0,7 % svého hrubého národního příjmu. Tomu totiž v současnosti dostává pouhých pět zemí. Dále by mělo být rozvojovým zemím umožněno dosáhnout dlouhodobě udržitelných dluhů. Pomoct má restrukturalizace nebo částečného odpuštění dluhů, aby se snížil tlak na jejich ekonomiky. A konečně by měly vzniknout režimy propagace investic v nejméně rozvinutých zemích světa.

Technologická banka

V oblasti technologie má být posíleno partnerství Sever–Jih a Jih–Jih a regionální spolupráce. To by umožnilo sdílení technologických znalostí a inovací. Jde zejména o to, aby se nejméně rozvinuté země dostaly k účinným a environmentálně citlivým technologiím. Mechanismem jejich šíření mají být již existující mechanismy. Do roku 2017 by měl a navíc vzniknout Technologická banka, která by diseminaci znalostí zprostředkovávala.

V mezinárodním obchodě by měly být zajištěny otevřenost, univerzální pravidla a pojistky proti diskriminaci některých zemí. To vše pod záštitou Světové obchodní organizace. Cílem je zvýšit export z rozvojových zemí, zejména pak z těch nejméně rozvinutých, kde by se vývoz do roku 2020 měl zdvojnásobit. Toho by mělo být dosaženo tím, že bude těmto zemím umožněn přístup na zahraniční trhy bez omezení cel a kvót.

Partnerství pro bezpečný svět

Politika by měla být stabilizačním prvkem v utváření globálního makroekonomického prostředí. To znamená, že by měla být založena na spolupráci jednotlivých zemí a snahu o koherenci jejich politik navzájem a ve vztahu k udržitelnému rozvoji.

Současně by měl být respektován prostor jednotlivých zemí na určení vlastních politik směřujících k vymýcení chudoby a udržitelnému rozvoji. A konečně by kromě mezinárodních partnerství měla být podporována i spolupráce na národní úrovni mezi veřejným, soukromým a občanským sektorem, tak aby se navzájem obohacovaly.