Odolné ekosystémy

Česká krajina prošla ve druhé polovině minulého století výraznou proměnou, a to převážně k horšímu. Ve snaze zjednodušit obdělávání pozemků došlo k likvidaci mezí, alejí a remízků. Následné pěstování několika málo plodin na velkých plochách přineslo potřebu masivního využití umělých hnojiv a pesticidů. Výsledkem je zrychlený odtok vody a její horší kvalita, zesílení eroze a celková degradace půd, výrazné snížení biodiverzity a obecněji vznik fádní a špatně prostupné krajiny.

Postupující změna klimatu nám přinese především změny v rozdělení srážek. Bude méně sněhu i období s mírným, déle trvajícím deštěm. Naopak přibude přívalových dešťů a suchých období. Zpomalení odtoku vody z krajiny zlepšením její schopnosti zadržet srážky je proto pro nás životně důležité. Změna klimatu povede také k dalšímu zhoršení stavu půd a k vyhynutí části původních biologických druhů, nebude-li kompenzována lepší strukturou krajiny a vhodnějšími způsoby hospodaření v ní.

 

 • 3.1 Krajina a ekosystémové služby

  3.1 Krajina a ekosystémové služby

  Kapitoly, Odolné ekosystémy

  Současná krajina obsahuje jak cenné části, které je potřeba chránit, tak části degradované, na jejichž postupné změně je třeba se dohodnout....

  detailspreview
 • 3.2 Biologická rozmanitost

  3.2 Biologická rozmanitost

  Kapitoly, Odolné ekosystémy

  Naším cílem je existence životaschopných populací původních druhů živočichů a rostlin v krajině. K tomu je nezbytné zastoupení jednotlivých typů přírodních stanovišť...

  detailspreview
 • 3.3 Voda v krajině

  3.3 Voda v krajině

  Kapitoly, Odolné ekosystémy

  Chceme-li dosáhnout zmírnění následků srážkových extrémů a snižování splachu živin z polí do vodních toků, nádrží a podzemních vod, bude nezbytné doprovodit...

  detailspreview
 • 3.4 Péče o půdu

  3.4 Péče o půdu

  Kapitoly, Odolné ekosystémy

  Půdy, které se nehodí nadále využívat jako pole, je třeba nejen zalesňovat a zatravňovat, ale také podpořit jejich přeměnu na...

  detailspreview