Co je ČR 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. ČR 2030 nahrazuje Strategický rámec udržitelného rozvoje přijatý vládou v roce 2010. Je součástí společného úsilí o udržitelný rozvoj Evropské unie a zároveň příspěvkem České republiky k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje přijatých Organizací spojených národů v roce 2015.

Celý text strategického rámce Česká republika 2030 ke stažení ve formátu zip.

ČR 2030 stojí na kvalitě života a udržitelnosti

ČR 2030 v šesti klíčových oblastech shrnuje, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jaké ho čekají příležitosti. Pro každou oblast formuluje strategické i specifické cíle. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí. Rozdělení strategického dokumentu do šesti kapitol vychází z expertního vyhodnocení tezí, které reagovaly na výzvu předsedy vlády a předsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj adresovanou všem poradním orgánům vlády a sítím neziskových organizací.

ČR 2030 vytváří rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Nenahrazuje dokumenty jednotlivých ministerstev, ukazuje ale oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje rozhodující. Uskutečňování cílů ČR 2030 leží na jednotlivých ministerstvech a bylo by dobré, aby se promítlo do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel.

ČR 2030 vychází ze dvou hlavních principů – kvality života a udržitelnosti. Kvalita života připomíná, že pokrok ve společnosti nelze hodnotit pouze ekonomickými ukazateli a kromě makroekonomického hlediska musíme brát v potaz také jednotlivce, rodiny a společenství. Kvalita života předpokládá investice do lidského potenciálu, který je základem pro rozvoj. Princip udržitelnosti nám připomíná, že rozvoj společnosti ovlivňují fyzické limity planety a krajiny. Většina přírodních zdrojů je konečná, jejich nadměrné čerpání proto může naši společnost poškodit a je v podstatě rozvojem na dluh.

ČR 2030 v kontextu světa

ČR 2030 zasazuje rozvoj naší země do kontextu světového rozvoje. K tomu využívá koncept tzv. globálních megatrendů. Jedná se o vývojové tendence na globální úrovni, u kterých předpokládáme, že v budoucnu významně ovlivní schopnost dosahovat cílů ČR 2030. Jedním z klíčů udržitelného rozvoje je schopnost rozhodovat dlouhodobě, s vědomím vysoké nejistoty a se zvážením různých dopadů zvoleného řešení. Proto se tento strategický rámec nově a důkladně věnuje rovněž otázce vládnutí.

ČR 2030 chápe bezpečnost jako součást obecnějšího problému odolnosti společenských a ekologických systémů. Z pohledu udržitelného rozvoje jde spíše než o bezpečnost o odolnost, která má dvě složky. První je odolnost vůči různým šokům, respektive kapacita k předvídání a zvládání krizových situací. Druhou složkou je odolnost v podobě široce pojaté prevence na straně jedné a nástrojů adaptace na změny na straně druhé. Tento rozměr odolnosti je v ČR 2030 (ve srovnání s aktuálními strategickými materiály z oblasti bezpečnosti) posílen.

ČR 2030 je výsledkem více než ročního participativního procesu probíhajícího v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Vyjednávání vedl Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky. Do přípravy se zapojily stovky aktérů a aktérek z různých sektorů společnosti, včetně výborů a pracovních skupin Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

ČR 2030 bude uvedena v život díky implementačnímu dokumentu, který zajistí její provázanost s dalšími dokumenty a upřesní konkrétní kroky k jejímu naplnění. Implementaci bude koordinovat Úřad vlády České republiky, Rada vlády pro udržitelný rozvoj a její výbory budou mít v tomto procesu roli expertní sítě. Součástí implementace bude sledování souladu s konkrétními programy a opatřeními.