3.3 Voda v krajině

Chceme-li dosáhnout zmírnění následků srážkových extrémů a snižování splachu živin z polí do vodních toků, nádrží a podzemních vod, bude nezbytné doprovodit obnovu samotných říčních koryt a jejich bezprostředního okolí, mokřadů a malých vodních nádrží dalšími dlouhodobými opatřeními v celém povodí.

Jim se se věnuje podkapitola Péče o půdu. K lepší kvalitě vody přispěje také podpora ekologického zemědělství a takzvané integrované produkce jako mezistupně mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím.
Cíl: Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura napomáhá zadržování vody

    • Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje
    • Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje